Viden & data

Evaluering af MedVind i Østerbyen

Læs den eksterne evalueringsrapport fra Moos-Bjerre A/S, der opsummerer resultater for den første periode af MedVind i Østerbyen.

En foreløbig evaluering for perioden 2018-2022 konkluderer, at alliancen har skabt et godt afsæt for at skabe varig forandring for børn og unge i Østerbyen.

MedVind har skabt optimisme blandt aktører og sat Østerbyen på landkortet

I evalueringen peger flere på, at MedVind har bidraget til at skabe en oplevelse af, at Østerbyen er en bydel i positiv udvikling, samt at lokale aktører i højere grad samarbejder og videndeler på tværs. 72% af MedVinds-aktørerne tror på, at MedVind bidrager til, at flere børn og unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse. “Evalueringen viser, at MedVind er en god måde at samarbejde på for aktørerne. Det tager tid, men det kan rigtig meget. Vi kan se at det flytter noget, fx på fritidsjob-indsatsen. MedVind fokuserer på det lange seje træk, og det er en kæmpe styrke,” mener Diana Mose Olsen, der er formand for Børn og Skoleudvalget i Esbjerg Kommune og en del af MedVinds partnergruppe.

Styrket samarbejde blandt kommunale aktører og civilsamfundsaktører

Evalueringen viser også, at MedVind har bidraget til at øge tilliden og samarbejdet mellem de forskellige aktører i og omkring Østerbyen. Der er etableret flere, nye samarbejder og kontakter mellem bl.a. kommunale aktører og civilsamfundsorganisationer i Østerbyen. 57% af MedVinds aktører tilkendegiver, at de har indgået i et eller flere nye samarbejder med aktører, som de fik kontakt til gennem MedVind-alliancen. “Det er en styrke at kunne mødes med aktører om en fælles problemstilling, hvor alle får et blik for deres rolle ind i en løsning. Jeg har oplevet en stor lyst fra vores aktører til at arbejde på nye måder og på at skabe nye samarbejder på tværs,” fortæller Claus Julius, der er leder af backbonesekretariatet.

Varige forandringer tager tid

Rapporten peger også på udfordringer. Det har blandt andet været svært at skabe en fælles forståelse af, hvad og hvem MedVind er. Flere sætter lighedstegn mellem MedVind og sekretariatet, frem for MedVind som en samlet alliance af aktører. Derudover er MedVind endnu ikke bredt forankret i Østerbyen.

“Dét at samarbejde på tværs af sektorer om samme problemstilling kan virke lidt ukonkret at tage del i. Det kræver en stor ændring i de enkelte organisationers mindset, og derfor er det et vedvarende arbejde at skabe forståelse for, hvad MedVind kan og skal. I den kommende periode vil vi arbejde mere målrettet for at få MedVind bredere forankret, men også at være skarpere på, hvem MedVind er relevant for,” siger Claus Julius.

Den eksterne evalueringsrapport er udarbejdet af Moos-Bjerre A/S.