Viden & data

Evaluering af fritidsjobindsatsen

I 2020 blev fritidsjobindsatsen igangsat med ambitionen om at flere unge skulle ansættes i fritidsjob i Esbjerg-bydelen Østerbyen. En ny evaluering peger på, at indsatsen er lykkedes med at gøre flere unge i stand til at få et fritidsjob og fastholde det.

Alle børn og unge i Østerbyen skal finde vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse i 2030. Det har været visionen i MedVind-alliancen siden 2017. Og noget tyder på, at fritidsjobindsatsen bidrager til dette, da unge har op til tre gange højere sandsynlighed for at være i job som 25-29-årige, hvis de har et fritidsjob. Fritidsjob styrker herudover bl.a. de unges ansvarlighed, selvtillid, økonomiske sans, sociale og relationelle kompetencer. Konsulenthuset Moos-Bjerre A/S har evalueret fritidsjobindsatsens indledende resultater og afdækket mulige virkninger af indsatsen.

En stor andel af de unge i indsatsen har fået et fritidsjob og størstedelen fastholder deres job

Aktuelt er 65% af de 107 unge, der har været aktive og er registreret i indsatsen kommet i fritidsjob og størstedelen af de unge fastholder jobbet efter de er stoppet i indsatsen. Dette indikerer, at de unge både er motiveret til at få et job og konkret fastholdes i beskæftigelse. Dette støttes af både virksomheder og de unge selv.

Stor tilfredshed med den åbne vejledning på skolerne

Det har været en konkret målsætning i indsatsen, at fritidsjobmedarbejderne er tilgængelige i de arenaer og områder, hvor de unge færdes. Tilstedeværelsen er afprøvet forskellige steder som fx klubber, Bydelsprojektet 3I1, men erfaringerne peger på at tilstedeværelsen på skolerne er det, som giver bedst synlighed og kontakt med de unge. Både unge, indsatsens medarbejdere og en uddannelsesvejleder udtrykker at aktiviteten lykkes godt og fremhæver den åbne vejledning som værende af særlig stor værdi og støtte for de unge. I alt er der gennemført 448 åbne vejledninger på skolerne i perioden 2020-2023.

Fleksibiliteten i håndholdte indsatser gør det muligt at understøtte den enkeltes specifikke behov

Det er centralt i indsatsen at der opnås en solid forståelse for målgruppens behov. Evalueringen viser at indsatsens medarbejdere oplever målgruppens behov relativt differentierede. Derfor fremhæves de håndholdte aktiviteter, som en del af indsatsens helt store styrker, da denne netop gør det muligt at møde den enkelte unge i øjenhøjde og understøtte denne alt efter det specifikke behov. Modsat opleves der større udfordringer med tilslutningen til aktiviteter, der i højere grad er designede på forhånd.

Arbejdsgiverne ser stor værdi i fritidsjobbere

En af indsatsens målsætninger er at skabe en forståelse for den positive betydning af fritidsjob samt de fordele, der knytter sig til at ansætte fritidsjobbere blandt virksomheder. Evalueringen viser at arbejdsgivere giver udtryk for at fritidsjob har fordele for både virksomhederne og de unge selv. Særligt fremhæves det at de unge bidrager med god energi, lokal forankring og en fleksibel og potentiel fremtidig arbejdskraft

Stor kontaktflade til potentielle arbejdsgivere

Det har været et mål i indsatsen at etablere faste aftaler med lokale virksomheder, foreninger og institutioner om etablering af rekruttering til og formidling af flere og nye fritidsjobs. Indsatsen har i projektperioden haft løbende kontakt til 414 virksomheder omkring muligheden for at beskæftige fritidsjobbere, hvoraf flere kontakter har resulteret i jobs til indsatsens unge.

Lovgivning og tilbageholdenhed begrænser de unges muligheder for at få et fritidsjob

Både indsatsens medarbejdere, de unge og deres arbejdsgivere giver udtryk for at lovgivningen i høj grad sætter rammerne for fritidsjobberne. Denne lovgivning opleves i nogen grad som begrænsende for særligt den yngre del af målgruppen, som ønsker et job. Det fremhæves blandt andet at det maksimale timeantal for denne gruppe forhindrer virksomheder i at ansætte dem, da det konflikter med overenskomster. Det fremgår ligeledes i evalueringen at flere brancher er forbeholdende overfor at ansætte yngre fritidsjobbere grundet interne regler og krav om forudgående kompetencer og aldersbestemmelser. Dette begrænser de unge i både mængden af job og diversiteten af jobs, de kan søge.

Metode

Undersøgelsen er baseret på ni kvalitative interviews med indsatsens målgruppe, medarbejdere og samarbejdspartnere samt kvantitative data herunder registerudtræk fra målgruppen og registreringer i indsatsen.

Om fritidsjobindsatsen

Siden 2017 har MedVind i Østerbyen haft fritidsjob som fokus og i 2020 satte man skub i udviklingen med fritidsjobindsatsen, der skulle støtte op om unge i boligområderne i Østerbyen. Lauritzen Fonden har støttet indsatsen finansielt.