Evaluering: De første fire år af MedVind-indsatsen er gået og en ekstern evalueringsrapport konkluderer, at alliancen har skabt et godt afsæt for at skabe varig forandring for børn og unge i Østerbyen.

Kan man samarbejde på tværs af sektorer om at skabe bedre børne- og ungeliv i Østerbyen? Det besluttede Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden sig for at udfordre, da de tilbage i 2017 gennem et afdækningsforløb kunne konstatere, at de sociale udfordringer i Østerbyen skabte øget chanceulighed for områdets børn og unge. Gennem en 12-årig indsats ville man forsøge at skabe varige forandringer, der i 2030 skal sikre, at alle børn og unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse. Nu er de første fire år af indsatsen passeret, og en ekstern evalueringsrapport viser flere positive takter. “I et typisk projekt ville man efter fire år skulle lukke ned. Men vi står med en langvarig indsats, der kun er i sin spæde start, og med en stærk alliance der er klar til forandring. Jeg er enormt stolt af, at vi som fond står sammen med Esbjerg Kommune og masser af lokale aktører,” udtaler Kathrine Geisler Madsen, der er souschef i Lauritzen Fonden og næstformand for MedVind-styregruppen.

 

MedVind har skabt optimisme blandt aktører og sat Østerbyen på landkortet

I evalueringen peger flere på, at MedVind har bidraget til at skabe en oplevelse af, at Østerbyen er en bydel i positiv udvikling, samt at lokale aktører i højere grad samarbejder og videndeler på tværs. 72% af MedVinds-aktørerne tror på, at MedVind bidrager til, at flere børn og unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse. “Evalueringen viser, at MedVind er en god måde at samarbejde på for aktørerne. Det tager tid, men det kan rigtig meget. Vi kan se at det flytter noget, fx på fritidsjob-indsatsen. MedVind fokuserer på det lange seje træk, og det er en kæmpe styrke,” mener Diana Mose Olsen, der er formand for Børn og Skoleudvalget i Esbjerg Kommune og en del af MedVinds partnergruppe.

 

Styrket samarbejde blandt kommunale aktører og civilsamfundsaktører

Evalueringen viser også, at MedVind har bidraget til at øge tilliden og samarbejdet mellem de forskellige aktører i og omkring Østerbyen. Der er etableret flere, nye samarbejder og kontakter mellem bl.a. kommunale aktører og civilsamfundsorganisationer i Østerbyen. 57% af MedVinds aktører tilkendegiver, at de har indgået i et eller flere nye samarbejder med aktører, som de fik kontakt til gennem MedVind-alliancen. “Det er en styrke at kunne mødes med aktører om en fælles problemstilling, hvor alle får et blik for deres rolle ind i en løsning. Jeg har oplevet en stor lyst fra vores aktører til at arbejde på nye måder og på at skabe nye samarbejder på tværs,” fortæller Claus Julius, der er leder af backbonesekretariatet.

 

Varige forandringer tager tid

Rapporten peger også på udfordringer. Det har blandt andet været svært at skabe en fælles forståelse af, hvad og hvem MedVind er. Flere sætter lighedstegn mellem MedVind og sekretariatet, frem for MedVind som en samlet alliance af aktører. Derudover er MedVind endnu ikke bredt forankret i Østerbyen.

“Dét at samarbejde på tværs af sektorer om samme problemstilling kan virke lidt ukonkret at tage del i. Det kræver en stor ændring i de enkelte organisationers mindset, og derfor er det et vedvarende arbejde at skabe forståelse for, hvad MedVind kan og skal. I den kommende periode vil vi arbejde mere målrettet for at få MedVind bredere forankret, men også at være skarpere på, hvem MedVind er relevant for,” siger Claus Julius.

"Der er mange ting, vi er lykkes med i alliancen. Men der er også meget, vi kan gøre bedre og anderledes i de kommende år. Der er bl.a. sket en del på skoleområdet i forhold til frisættelsen, og det tager naturligvis tid, før vi kan se en forandring. Det er en ny ramme, som kræver, at vi sadler om. Med det sagt, så ligger der nogle spændende muligheder forude på skoleområdet, som virkelig kan gøre en forskel." - Diana Mose Olsen

De næste skridt

Evalueringen giver anledning til at stille spørgsmålet: hvad er fokus de næste fire år? Der er allerede iværksat en del indsatser, der inddrager målgruppen i højere grad. Til september kan MedVind i Østerbyen fx præsentere en publikation, der tager afsæt i en lang række samtaler med unge fra Østerbyen og deres vej fra folkeskole til uddannelse. Formålet er, at de unges stemmer i højere grad skal høres – noget som generelt kommer til at fylde mere i den kommende periode.

“Vi skal insistere på at forholde os åbent til de unges viden og tænke over hvad det er, vi gerne vil spørge dem om. De er jo eksperter i deres eget liv! De unges erfaringer skal kobles med nyeste forskning og fageksperters synspunkter. Civilsamfundet skal også inddrages mere. Vi har gennem det seneste års tid oparbejdet et frugtbart samarbejde med nogle civilsamfundsorganisationer, særligt på ungeområdet. Der er mange, stærke organisationer i området, der har en masse gode indsatser i rygsækken. Men de kredser ofte om den samme målgruppe, og flere har også svært ved at rekruttere frivillige. I MedVind har vi derfor samlet organisationerne om ét bord og set på, hvordan vi skaber de bedste aktiviteter for målgruppen. Dét vil vi gerne bygge videre på,” fortæller Kathrine Geisler Madsen.

Også Diana Mose Olsen mener, at der ligger et stort potentiale i at give børn og deres familier mere ejerskab i alliancens indsatser, og peger her på skolen som et særligt vigtigt fokusområde i den kommende periode:  “Der er mange ting, vi er lykkes med i alliancen. Men der er også meget, vi kan gøre bedre og anderledes i de kommende år. Der er bl.a. sket en del på skoleområdet i forhold til frisættelsen, og det tager naturligvis tid, før vi kan se en forandring. Det er en ny ramme, som kræver, at vi sadler om. Med det sagt, så ligger der nogle spændende muligheder forude på skoleområdet, som virkelig kan gøre en forskel.”

 

Evalueringen af MedVind i Østerbyen er foretaget af en ekstern konsulentvirksomhed, Moos-Bjerre. Evalueringen bygger på både kvalitativ og kvantitativ data, indsamlet i perioden 2018-2022. Læs hele rapporten her.