MedVind er en bevægelse og et samarbejde igangsat af Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune. Udgangspunktet for samarbejdet er at skabe medvind i Esbjergs Østerby for børn og unge. Indsatsen skal over en 12-årige periode styrke den sociale mobilitet i området.

Vision og mål

Hvad er det vi vil? Med Collective Impact som ramme ønsker Lauritzen Fonden, Esbjerg Kommune og lokale aktører, at:

 • reducere de kort- og langsigtede konsekvenser af børnefattigdom for børn og unge i området (0-25 år)
 • visionen er at alle børn og unge i Østerbyen finder vej gennem en uddannelse og ind i beskæftigelse
 • arbejde ud fra en fælles forståelse om, at en kompleks udfordring som social mobilitet kræver langtidsforpligtelse, hvor deltagelse af aktører fra forskellige sektorer er altafgørende
 • initiativet understøttes og følges gennem relevant data, gensidigt forpligtende aktiviteter samt vedvarende kommunikation og borgerinddragelse
 • partnerskabet er åbent for deltagelse fra andre aktører/sektorer som fx det lokale erhvervsliv, andre fonde og civilsamfundsorganisationer

 

Baggrund 

Lauritzen Fonden har fokus på at sikre at flere børn og unge, der lever i (social-, uddannelsesmæssig- og kulturel-) fattigdom bliver bedre rustet til at være inkluderede og bidragende medborgere i fremtidens Danmark. Lauritzen Fonden har en historisk tilknytning til Esbjerg, da rederiet J. Lauritzen blev stiftet i Ribe og i mange år havde base i Esbjerg.

Esbjerg er Danmarks femte største by, og i selve kommunen bor ca. 115.000 indbyggere heraf godt 23.000 børn og unge. Esbjerg Kommune sikrer gennem en målrettet strategisk indsats, at der i de kommende år arbejdes med initiativer, der understøtter kommunens fortsatte vækst og sikrer, at kommunen er attraktiv for både borgere, tilflyttere og for erhvervslivet. Tilbage i 2014 levede ca. 12.700 familier i lavindkomst og godt 9.700 af disse familier var registrerede som enlige forsørgere.

MedVind skal arbejde målrettet for at tackle den chance for ulighed der forekommer, når børn og unge vokser op i et liv præget af fattigdom, der særligt knytter sig til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. I hele Danmark er det omkring ca. 8% af den samlede børnepopulation, der vokser op i fattigdom. Forskellig forskning peger på, at det bl.a. betyder en forhøjet risiko for at de trives dårligere, sjældnere går til fritidsaktiviteter, uddanner sig mindre og oftere bliver arbejdsløse som voksne. Det har store konsekvenser for individet, men også for samfundet – og det er denne problemstilling som Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune har fundet sammen om at prøve at løse på en ny måde.

Afdækningsforløbet

Fra januar 2017 frem til juni 2017 gennemførte Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden et afklaringsforløb med konsulentbistand fra Socialt Udviklingscenter (SUS). Afklaringsforløbet tog udgangspunkt i Østerbyen og involverede en bred vifte af aktører fra både den offentlige, private og frivillige sektor. Der blev afholdt workshops og inviteret til dialog på Præstegårdsskolen. Målsætningen var at afdække udfordringer og muligheder i området – og derigennem finde ud af, om der var basis for at arbejde sammen på en ny måde for at øge den sociale mobilitet for Østerbyens børn og unge. Området blev udpeget fordi både den socioøkonomiske og trivselsdataen peger på, at dele af Østerbyen er særligt udfordret ift. resten af Esbjerg. Undervejs i afklaringsforløbet blev det klart, at der i forbindelse med initiativet ikke skal bygges en indsats, der kun favner den del af Østerbyen, der ligger omkring Præstegårdsskolen, men mere tænke i sammenhæng med de områder, der støder op til, herunder bl.a. Stengårdsvej og Kvaglund – særligt med henblik på at skalere og opnå synergier mellem relevante tiltag og opnå muligheder for fælles løft på tværs i området.

Datagrundlag

De afholdte workshops og dialog med foreningsliv, civilsamfund, erhvervsliv, offentlige aktører har haft bygget på indtryk og perspektiver fra lokale forældre og unge fra området. Herudover har den samlede mængde af data, herunder socioøkonomisk og trivselsdata fra den lokale folkeskole, Præstegårdsskolen, pegede på områder, som der på forskelligvis kan arbejdes videre med for at løfte børn og unge i området:

 • 41% af eleverne i indskolingen føler sig ensomme
 • Ca. 45% går ikke til sport/motion mod ca. 23% i resten af Esbjerg
 • 13% har et fritidsjob mod godt 40% på andre skoler i Esbjerg
 • Gennemsnitskarakter på 5,4 i både Dansk og Matematik
 • 13,3% har 2 eller derunder i begge fag (for Esbjerg er gennemsnitstallet 6,7%)
 • Det er kun 64,5% af de unge, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af folkeskolen. Gennemsnittet i Esbjerg ligger på 89,2%
 • 28% af forældrene er på offentlig forsørgelse mod 16% på landsplan og i Esbjerg
 • 19% har en sag i familieafdelingen mod 10% i Esbjerg

Partnerskabet

Med udgangspunkt i afklaringsforløbet har Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden indgået et partnerskab med formålet om at øge den sociale mobilitet i området. Centralt i partnerskabet er fælles finansiering af et backbonesekretariat i 12 år. Backbonesekretariatet kommer til at udgøre rygraden i indsatsen og det er herfra, der skal koordineres eksisterende indsatser og tænkes nye ind. Fællesnævneren for alle initiativer, nye som eksisterende, er, at de trækker i samme retning for at løse de konkrete udfordringer i området. Partnerskabet inddrager en række lokaler aktører på forskelligvis. Læs mere om hvem der er med.