For at bekæmpe ensomhed blandt unge har Mary Fonden i samarbejde med fonde, kommuner, civilsamfundet og fritids- og foreningsdanmark lanceret det ambitiøse udviklingsprojekt – Lift.

Ensomhed er en følelse, som mange børn og unge vil opleve på tidspunkter i deres liv. For de fleste vil følelsen være forbigående og kortvarig. Men for en mindre gruppe af børn og unge forekommer følelsen ofte, og den kan få store konsekvenser i både barn- og ungdommen og ind i voksenlivet. En undersøgelse af Børns Vilkår og Trygfonden viser, at for 19% optræder følelsen af ensomhed en gang imellem, mens den for 7% optræder ofte (Børns Vilkår og Trygfonden, 2019).

Ensomhed blandt børn og unge er ofte forbundet med skolen, men kan også opstå på grund af større livsbegivenheder som flytning, skilsmisse eller sorg. MedVind i Østerbyen arbejder med ensomhed som et progressionsmål, da børn og unges velbefindende og trivsel er en væsentlig indikator for læring og uddannelse. Det bliver spændende at følge LIFT indsatsen, da det kan bringe ny viden til ensomhedsproblematikken, som uden tvivl kan understøtte visionen i MedVind. På trods af at Lift er målrettet ungdomsuddannelser, besidder Lift nemlig en vigtig viden om ensomhedsområdet, der kan bidrage til at belyse problemstillingen.

Lift-initiativet kort forklaret

Lift-initiativet sigter mod at tackle ensomhed ved systematisk at identificere og vejlede unge mennesker, der føler sig ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp. De unge skal guides i retning af relevante tilbud, som passer til netop deres unikke behov, og de skal hjælpes til at finde varige fællesskaber i fritids- og foreningsdanmark.

I 2020 gennemførte man en undersøgelse i samarbejde med DEFACTUM, der havde til formål at identificere eksisterende initiativer til at bekæmpe ensomhed blandt unge mennesker. Man fandt frem til, at det var vanskeligt at opspore ensomme unge med de eksisterende værktøjer. Behovet for et både et værktøj til opsporing af ensomme unge, men også for en mere helhedsorienteret løsning opstod.

Lift består af tre spor: opsporing, interventioner og mindfulness og varige fællesskaber.

Opsporingsværktøjet, udviklet af DEFACTUM i samarbejde med førende eksperter inden for ensomhed, består af ni spørgsmål, der er designet til at identificere unge mennesker, der kæmper med ensomhed. Unge mellem 16-20 år vil blive introduceret for spørgsmålene på deres respektive ungdomsuddannelse eller i den kommunale ungeindsats. De unge vil desuden få tilknyttet en personlig Lift-vejleder, som taler med den unge om ensomhed og hjælper med at skabe en tryg overgang mellem opsporing, intervention og tilknytning til varige fællesskaber.

Tre kommuner har sagt ja til at være med til at udvikle og afprøve Lift: Esbjerg, Ballerup og Vejle. De tre kommuner har allerede været med til at kvalificere projekt-modellen. Nu skal den ud og testes i virkeligheden, hvor de unge er.

Udrulning af Lift

Ligesom ved MedVind i Østerbyen, så kigger man meget på det tværsektorielle samarbejde mellem det kommunale og civilsamfundet. Her kommer lift-vejlederen ind i billedet. Når man er blevet screenet, bliver man tilbudt en samtale med vejlederen. I Esbjerg har man delt vejlederen op i to – én ansat ved Esbjerg Kommune, Camilla, og én ansat ved Vindrosen, Maja. De to skal have et tæt sammenspil og skabe synergier. Idéen er, at indsatsen skal være 360 grader i samfundet. Camilla er god til at have fingeren på pulsen i forhold til de kommunale indsatser, og Maja ligeså i forhold til civilsamfundet.

Esbjerg Gymnasium og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har sagt ja til at lave den første test, som finder sted nu til marts. Christina Vigel Mischorr-Boch, den lokale projektleder på Lift, skal bl.a. holde oplæg om ensomhed til morgensamling på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Hun håber at kunne styrke skolens arbejde med sociale fællesskaber og klæde dem bedre på til at arbejde med ensomhed på længere sigt.

På Esbjerg Gymnasium undersøger man, om det vil give bedre mening, at de undervisere, der allerede er uddannet som coaches, tager snakken med eleverne, for der er nemlig nogle sårbare elever. Som Christina siger:

“Det er noget af det, vi er nysgerrige på – vil det overhovedet lykkes os at få kontakt til de her unge? For hvis man er svært ensom og i mistrivsel, så er det svært at række ud.”

De unge vil ikke blive inviteret til samtale på rådhuset, men derimod på skolerne eller på biblioteket, hvor stemningen er mere afslappet. Der er desuden dialog med Vindmøllen og FGU Vest Esbjerg. Man ruller således projektet ud trinvis. På nuværende tidspunkt har man en formodning om, at der er 2-3 ensomme unge i hver klasse.

Arbejdsmetoden i projektet afviger fra kommune til kommune, men det er også noget af det, som er spændende. Ballerup har fx ikke et frivilligcenter, ligesom Esbjerg har Vindrosen – derfor arbejder de med et andet set up. Dertil siger Christina:

“Det er vigtigt at huske, at det her er et udviklingsprojekt. Vi har mange kort på hånden, vi ved bare ikke, hvordan vi skal spille dem, og hvordan at kabalen kommer til at gå op. Og det er der, hvor det taler godt ind i en indsats som MedVind i Østerbyen, at man kan skubbe til nogle indsatser og skabe synergier derude.”

Det brede samarbejde

For at kunne arbejde på tværs af både opsporing, interventioner og varige fællesskaber, kræves et bredt samarbejde. Projektet sker derfor i samarbejde med lokale frivilligcentre – i Esbjerg Vindrosen -, Ventilen, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Lift evalueres første gang i 2024, og virker indsatsen, er det visionen, at den udbredes til hele landet.

Lauritzen Fonden og Det Obelske Familiefond yder finansiel støtte til projektet og de tre kommuner Ballerup, Esbjerg og Vejle tager del i afprøvningen af projektet.

For mere information om Lift, kontakt da Christina Vigel Mischorr-Boch på mail: chvm@esbjerg.dk eller læs mere på Mary Fondens hjemmeside.