Sund kost, fysisk aktivitet og givende fællesskaber er med til at give børn og unge appetit på tilværelsen og virker samtidigt sygdomsforebyggende. De gode vaner grundlægges tidligt og kan understøttes af sunde rammer op gennem opvæksten.

Sundhedssporet har fokus rettet mod at sikre sund og let tilgængelig kost, øge mulighederne for bevægelse og på forskelligvis at understøtte børn og unges mentale sundhed – alt sammen for at modvirke dårlig sundhed for børn og unge i Østerbyen.

Under sundhedssporet er det bl.a. FødevareBanken, relevante fagfolk fra Præstegårdsskolen og de lokale dagtilbud, sundhedsplejen, tandplejen, idrætsforeninger, relevante sociale foreninger, vidensaktører, fonde m.fl., der samles med henblik på at udfolde mulighederne for at øge sundhedstilstanden, løfte samlet og identificere relevante projekter og tiltag, som i dag mangler.

Mål
På den kortere bane arbejdes der med mål som bl.a. færre huller i tænderne, at færre børn og unge i området føler sig ensomme samt mere kvalitative mål, der kan muliggøre forandringer i adfærd hos målgruppen så som; sund og tilgængelig kost og flere muligheder for bevægelse i det offentlige rum.

Det langsigtede mål, der arbejdes efter er at sikre en markant forbedring i sundhedstilstanden for målgruppen målt ved hjælp af de såkaldte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) samt bl.a. mentalt sundhed og trivsel.

De fleste danske 11-15-årige elever har det godt. Men som det fremgår af rapportens mange fund, er der hele tiden et stort mindretal af eleverne, som ikke fysisk eller mentalt har det godt og som har en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd.

SFI - skolebørnsundersøgelsen (2014)

Sundhedsstyrelsen og Købehavns Universitet peger i deres udgivelse ‘Ulighed i Sundhed – årsager og indsatser’ på, at barndommen har betydning for barnets senere uddannelsesforløb og situation på arbejdsmarkedet, i det sygdomme i voksenlivet både er påvirket af forhold i barndommen og af forhold i voksenlivet. Jo lavere socioøkonomisk status forældrene har, og barnet har som voksen, jo flere risikofaktorer vil individet være udsat for i livsforløbet (Sundhedsstyrelsen & Københavns Universitet 2011).

Sundhed hos børn kan defineres som:

  • en udvikling, der er alderssvarende mht. vækst, sanser og motorisk, psykisk og social udvikling
  • funktionsevner eller kompetencer på et alderssvarende niveau
  • en grundstemning præget af livsmod og glæde
  • fravær af alvorlig eller tilbagevendende sygdom.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen i Børn og Unges sundhed 2008).

De 4 spor

Sammen med relevante aktører skal disse fire indsatsspor sikre og understøtte MedVinds vision